دسته‌بندی دوره: دوره قراردادنویسی جامع (مقدماتی و پیشرفته)

دوره جامع شش ماهه قراردادنویسی – با تصحیح تکالیف

آکادمی قراردادنویسی با سمینار/وبینار، کارگاه آموزشی، دوره های چند روزه قراردادنویسی و غیره بسیار متفاوت است. آکادمی در اصطلاح، مکانی است جهت آموزش یک حرفه، بنابراین شرکت کننده با حضور در آن، باید هم بخواند و هم
منتشر شده در

دوره جامع شش ماهه قراردادنویسی

آکادمی قراردادنویسی با سمینار/وبینار، کارگاه آموزشی، دوره های چند روزه قراردادنویسی و غیره بسیار متفاوت است. آکادمی در اصطلاح، مکانی است جهت آموزش یک حرفه، بنابراین شرکت کننده با حضور در آن، باید هم بخواند و هم
منتشر شده در